Algemene Voorwaarden

 

Van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hoogbegaafdheidspraktijk Wegwijs en haar klanten.

 

Hieronder treft u de algemene voorwaarden aan zoals deze gelden voor de overeenkomsten tussen Hoogbegaafdheidspraktijk Wegwijs (“Wegwijs”) en haar klanten (“Klant”). U dient deze voorwaarden aandachtig te lezen. Wanneer bepaalde zaken u niet duidelijk zijn, vraagt u dan aan Wegwijs om toelichting.

 

1. Algemene bepalingen

 

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Wegwijs en Klant, en tussen de door Wegwijs ingeschakelde derde en klant, tenzij anders bepaald en met inachtneming van lid 2 van dit artikel.

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen

1.3 Indien zich tussen Klant en Wegwijs een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

2. Uitvoering van de overeenkomst

 

2.1 Een begeleidingsovereenkomst tussen Klant en Wegwijs komt tot stand nadat uit het kennismakings-/intakegesprek een voorstel van Wegwijs is voortgekomen, tussen Klant en Wegwijs een begeleidingsplan is overeengekomen en door Wegwijs een ondertekend aanmeldformulier is ontvangen.

2.2 Wegwijs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de beroepscode van het NIP uitvoeren.

2.3 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wegwijs het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of een andere ruimte ter beschikking te stellen, een en ander altijd in overleg met de klant.

2.4 Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Wegwijs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wegwijs worden verstrekt. Ook kan de Klant Wegwijs middels een ondertekende verklaring toestemming geven benodigde gegevens op te vragen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wegwijs zijn verstrekt, heeft Wegwijs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan klant in rekening te brengen.

2.5 Wegwijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die kan ontstaan als door de Klant verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn. Tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wegwijs kenbaar was, althans hoorde te zijn.

2.6 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van het onderzoek of de begeleiding.

 

3. Betaling

 

3.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, op een door Wegwijs aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3.2 Indien Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 (veertien) dagen, dan is Klant van rechtswege in verzuim. In dit geval kan, na het sturen van een herinnering, worden overgegaan tot incassomaatregelen.

 

4. Opzegging

 

4.1 Wegwijs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

4.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Wegwijs, zal deze in overleg met klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Klant toerekenbaar zijn.

 

5. Wijziging van de overeenkomst

 

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, dan wel zal er een aanvullende overeenkomst worden opgesteld.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wegwijs zal Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Wegwijs de klant hierover tevoren inlichten.

 

6. Eigendomsvoorbehoud aan klant verstrekte zaken

 

6.1 Alle door Wegwijs aan Klant verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, speelgoed, boeken en overige zaken, blijven eigendom van Wegwijs, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan klant.

6.2 Indien Wegwijs aan Klant zaken ter beschikking heeft gesteld is Klant gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van Wegwijs hiertoe, of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig, te retourneren. Indien Klant deze verplichting niet nakomt zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 

7. Gebreken, klachttermijnen

 

7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Klant binnen 8 (acht) dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Wegwijs.

7.2 Indien de klacht gegrond is, zal Wegwijs de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor Klant en/of Wegwijs aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

7.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wegwijs slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

7.4 Wegwijs beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris (van Quasir) en is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie (Stichting Zorggeschil), waar u terecht kunt indien bovengenoemde niet tot een oplossing leidt.

 

8. Aansprakelijkheid

 

8.1 Indien Wegwijs aansprakelijk is, dan zal de aansprakelijkheid als volgt worden begrensd: de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wegwijs. De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die klant betaalt voor de dienstverlening. Wegwijs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.

8.2 Wegwijs is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van Klant. Klant vrijwaart Wegwijs tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

8.3 Wegwijs spant zich in gegeven opdrachten optimaal uit te voeren, aansluitend bij de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

• Wegwijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Klant voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

• Wegwijs kan niet aansprakelijk worden gesteld indien Klant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan die van een derde aan te spreken.

• Schademeldingen in verband met de beweerdelijke aansprakelijkheid van Wegwijs dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na vaststelling van de schade, door Klant schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

• Indien Klant een eventuele vordering jegens opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van dat jaar te vervallen.

8.4 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan Wegwijs. Als Klant dit niet doet, is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Wegwijs als gevolg daarvan lijdt.

8.5 Bovenstaande geldt ook voor die situaties, waarin de aanwezigheid van de praktijkhond met wederzijds overleg en wederzijdse instemming is overeengekomen.

 

9. Intellectueel eigendom

 

9.1 Het intellectuele eigendom van de website van Wegwijs en content ligt bij Wegwijs.

9.2 Het is Wegwijs te allen tijde toegestaan de website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en de disclaimer, te wijzigen. Wegwijs kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Wegwijs is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

 

10. Geheimhouding

 

10.1 Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.

 

11. Annuleringsvoorwaarden

 

11.1 Diagnostisch onderzoek, begeleiding en advisering: bij annulering door Klant binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Klant 50% van de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd. Bij annulering langer dan 24 uur voor aanvang van de activiteiten worden geen kosten in rekening gebracht. In het geval van zonder afzegging niet bij de sessie verschijnen wordt 100% van de kosten van de geannuleerde uren in rekening gebracht.

11.2 Freelance opdrachten: annulering van de opdracht door Klant kan kosteloos tot 3 werkdagen voor aanvang van de freelance werkzaamheden geschieden. Bij annulering korter dan 3 werkdagen voor aanvang van de freelance werkzaamheden, zal opdrachtgever 50% van de totaal overeengekomen kosten in rekening worden gebracht. Annulering door klant kan schriftelijk, via e-mail of telefonisch geschieden.

11.3 Wegwijs heeft het recht om in geval van overmacht (ziekte, etc.) de opdracht in overleg met Klant te verzetten naar een later tijdstip, of deze te annuleren. Annulering voor aanvang van de opdracht geeft Klant het recht op terugbetaling van het volledige aan Wegwijs betaalde bedrag. Indien een opdracht al gedeeltelijk vervuld is heeft Klant het recht op terugbetaling van het betaalde bedrag voor het resterende deel van de opdracht.

 

12. Bijzondere bepalingen

 

12.1 Wegwijs handelt conform de beroepscode van het NIP.

© 2018 Hoogbegaafdheidspraktijk Wegwijs